top of page

Az Alpaka Farm Kft. (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 21/A. 3. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-683748; adószám: 11928546-2-43) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, programokra regisztrálókat, vendégeit, hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó, Ön) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

www.seszi.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) az Adatkezelő saját honlapjának minősül.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.  Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a programokra történő regisztrációval, foglalással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az  Alpaka Farm Kft. fenntartásában és üzemeltetésében lévő szolgáltatásokra.  

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 •  „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül - így automatizált vagy nem automatizált módon – végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése; 

 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • „felhasználó”: fogyasztó státuszú személy, aki pl. programra regisztrál, szállást foglal; illetve a Honlap látogatója;

 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • „szolgáltatás”: a Honlapon kínált szolgáltatások (alap- és választható szolgáltatások), programlehetőségek, foglalkozások;

 •  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • „honlap/weboldal”: www.seszi.hu

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Alpaka Farm Kft.

Székhely: 1111, Budapest Lágymányosi utca 21/A. 3. em. 3.

Levelezési cím: 2610, Nőtincs Bem utca 28. Pf. 2

 

Cégjegyzékszám: 01-09-683748

Adószáma: 11928546-2-43

Elektronikus levélcím: seszi@seszi.hu

 • AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzi.
Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.
Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

 1. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

 • A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe.

 • Az adatkezelés céljai: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 • A Felhasználók köre: a Honlapra látogatók.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

 1. A KIRÁNDULÁSOK ADATKEZELÉSE

A Seholsziget Élménypark óvodai és osztálykirándulások lebonyolítását vállalja.
A kirándulásra szóló regisztráció az Élménypark honlapján megtalálható regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges. A foglalásokat az Adatkezelő elektronikusan rögzíti, zárt rendszerben. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik.

 • A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, a kirándulásra szóló regisztráció dátuma, az esetleges különleges igények, a felhasználó számítógépének regisztrációkori IP címe, az egyeztetés során megadott egyéb személyes adatok.

 • Az adatkezelés céljai: a foglalások rögzítése, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, visszaigazolás, foglalás teljesítése, látogatói igények kielégítése, szabályszerű számla kiállítása, követelések érvényesítése, tájékoztatás az aktuális programlehetőségekről.

 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján; az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatokat az Adatkezelő a szerződés érdekében használja. A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni. Amennyiben a Felhasználó a regisztráláskor kifejezetten hozzájárul, úgy az Adatkezelő értesíti az aktuális programlehetőségekről is az ilyen irányú esetleges törlési kérelemig. A fizetési kötelezettség nélkül lemondott foglalások adatait a lemondást követően haladéktalanul törli az Adatkezelő.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk regisztrálni a kirándulásra.  

 1. A SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Szállásfoglalásra e-mail útján van lehetőség a Postakocsi Vendégházban, a Csillagfény tábor faépítményeiben, a Finn Farönk hálószobákban vagy sátorhely, lakókocsi bérelhető. A Seholsziget Élménypark a szállásfoglalási adatokat elektronikus úton tárolja zárt rendszerében.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), az érkezés és elutazás dátuma, a gyermekek életkora, az igényelt kiegészítő szolgáltatások megnevezés, egyéb megadott személyes adatok, fizetési mód, bankkártyás fizetés esetén a kártyabirtokos neve, bankkártya típusa, száma, lejárati dátuma, CVC száma, SZÉP kártya száma, lejárati dátuma, foglalási azonosító.

 • Az adatkezelés céljai: szálláshely foglalása, a foglalás biztosítása, a foglaló vendégek nyilvántartása, kapcsolattartás, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása.

 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni. A fizetési kötelezettség nélkül lemondott foglalások adatait a lemondást követően haladéktalanul törli az Adatkezelő.  

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a szállásfoglalását feldolgozni és teljesíteni. 

 1. TÁBOROK ADATKEZELÉSEI

A Seholsziget Élménypark táborok (lovas-, kézműves-, indián-, íjász-, természet-, napközis tábor) lebonyolítását vállalja az Élménypark egyes részlegeiben.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, születési időpont, lakcím, szülő/kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím, az egyedi ajánlatkérések és az egyeztetés során megadott egyéb személyes adatok.

 • Az adatkezelés célja: táborok lebonyolítása, egyedi kérések, igények kiszolgálása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján. A 16. életévét be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjének a hozzájárulása.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni. A fizetési kötelezettség nélkül lemondott foglalások adatait a lemondást követően haladéktalanul törli az Adatkezelő.  

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a táborban való részvételt biztosítani.  

 1. RENDEZVÉNYEK ADATKEZELÉSEI

A Seholsziget Élménypark rendezvények, konferenciák, tréningek lebonyolítását vállalja az Élménypark egyes részlegeiben.

 • A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, az egyedi ajánlatkérések és az egyeztetés során megadott egyéb személyes adatok.

 • Az adatkezelés célja: rendezvények lebonyolítása, egyedi kérések, igények kiszolgálása, kapcsolattartás.

 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni. A fizetési kötelezettség nélkül lemondott foglalások adatait a lemondást követően haladéktalanul törli az Adatkezelő.  

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendezvényt lebonyolítását megvalósítani. 

 1. A SEHOLSZIGET ÉLMÉNYPARK EGYÉB ADATKEZELÉSEI

 2. VÁSÁRLÓK KÖNYVE

 • A kezelt személyes adatok köre: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adatok, sorszám.

 • Az adatkezelés célja: a szolgáltatásokkal kapcsolatban felemerülő észrevételek (panasz, javaslat) kezelése, fogyasztói jogok gyakorlása.

 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján; a vásárlók önkéntes hozzájárulása és a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a bejegyzések 2 évig kerülnek megőrzésre. Az Adatkezelő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a bejegyzést tartalmazó oldalt és azt elzártan őrzi.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.

 1. VENDÉGKÖNYV

 • A kezelt személyes adatok köre: a vendégek könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adatok.

 • Az adatkezelés célja: a szolgáltatásokkal kapcsolatban felemerülő látogatói észrevételek, tapasztalatok rögzítése.

 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

 • A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a bejegyzések 50 évig kerülnek megőrzésre.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik.

 1. WIFI SZOLGÁLTATÁS

A Seholsziget Élménypark a vendégházakban a látogatók részére WIFI kapcsolaton keresztül internetelérést biztosít a Gergi Háló Kft. szolgáltató igénybevételével.

A Seholsziget Élménypark a WIFI forgalmat nem rögzíti és egyéb adatokat sem rögzít a csatlakozás során.  

 1. FÉNYKÉPEK, FILMFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

 • A kezelt személyes adatok köre: munkavállalók, látogatók, vendégek képmása.

 • Az adatkezelés célja: a Seholsziget Élménypark népszerűsítése nyilvánosságra hozatal útján.  

 • Az adatkezelés és nyilvánosságra hozatal jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján a belépőjegy megvásárlásával; a 16. életévét be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjének a hozzájárulása a kiskorú részére történő belépőjegy vásárlásával; a Ptk. 2:48.§-a alapján;

 • A fényképek, képfile-ok tárolása: az elkészült fotók tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik elsősorban digitális formában.

 • Az adatkezelés időtartama: a fényképek és a filmfelvételek 10 évig kerülnek megőrzésre.

A fényképfelvételek nyilvánosságra hozatala a Seholsziget Élménypark marketing anyagai, Honlapja és Facebook oldala útján történik.

 1. AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

A Seholsziget Élménypark által kiadott ajándékutalványok nem személyre szólóak, azok a vásárló nevével együtt kerülnek nyilvántartásba.

 • A kezelt személyes adatok köre: az ajándékutalvány értéke, sorszáma, a vásárló neve.

 • Az adatkezelés célja: az ajándékutalványok vásárlásának igazolása.

 • Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján;

 • Az adatkezelés időtartama: 5 év. 

 1. FIZETÉSI MÓDOK ADATKEZELÉSEI

A szolgáltatások ellenértékét készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával egyenlíthetik ki a látogatók.

 • A kezelt személyes adatok köre: számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám; igénybe vett szolgáltatás megnevezése, összeg), bankkártya adatok, tranzakció száma, dátuma, időpontja,

 • Az adatkezelés célja: szolgáltatások igénybevétele, teljesítése, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, vásárlással, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, fizetés dokumentálása, követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása.

 • Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján; Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése.

 • Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a fizetési tranzakció adatait az Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193) kezeli.

 • Adattovábbítás jogalapja: s szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

 • Adattovábbítás: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.

 1. ÜGYFÉLLEVELEZÉS

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

 1. NYEREMÉNYJÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A Seholsziget Élménypark heti rendszerességgel nyereményjátékot szervez és bonyolít le.

A nyereményjátékok lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében jelen Tájékoztató alábbi pontja és a Nyereményjáték Szabályzat az irányadó.

A nyereményjátékra történő regisztráció során direkt marketing célú megkereséshez a hozzájárulásukat megadó résztvevők név és e-mail cím adatai is a hírlevél adatbázisba kerülnek.

 • A kezelt személyes adatok köre: a regisztrációs lapon szereplő adatok (név, lakcímből a település neve, e-mail cím).

 • Az adatkezelés célja: nyereményjátékon való részvétel, nyertesek kisorsolása, értesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, direkt marketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális programlehetőségekről, kapcsolattartás.

 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a regisztrációs lap kitöltése által, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.

 • Az adatkezelés időtartama: direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében visszavonásig. A nem nyertes játékosok és a direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat meg nem adó résztvevők adatai a sorsolást követően törlésre kerülnek. Az átvételi elismervények a Számvtv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 évig kerülnek megőrzésre.

 1. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra az alábbi módon:

- rendezvényeken papír alapú űrlap kitöltésével;

-  weboldalon keresztül;

- regisztrációs lap kitöltése által.

A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő ajánlataival kapcsolatban, promócióival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein megkeresse, az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.

 • Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, reklámot, ajánlót tartalmazó elektronikus üzenetek (hírlevél) küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, aktuális programokról, kedvezményekről.

 • A Felhasználók alanyi köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. 

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.

 

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;

 • ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 1. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Gedeon Bt.

Székhely: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.

 

 1. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

 

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 
Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie;

 • Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;

 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,

 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, Facebook Analytics). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségek: www.google.com/analytics/https://analytics.facebook.com/.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 • AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • A FELHASZNÁLÓ JOGAI

 1. A hozzáférés joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Felhasználó kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hényképogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. A tiltakozáshoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Tájékoztatás kérése

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja a Felhasználó kezdeményezni:

- postai úton a 2610 Nőtincs, Bem u. 28. címen,

- e-mail útján az sezsi@seszi.hu e-mail címen.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a X. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetően - tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó(k) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő a Felhasználó részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat. 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

 1. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi módon:

- postai úton a 2610 Nőtincs, Bem u. 28. címen,

- e-mail útján a seszi@seszi.hu e-mail címen.

 1. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 1. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 4. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 5. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik.
  Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 6. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számvtv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. május 20. napján lép hatályba.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

 

Kérjük, hogy a Játékszabályzatot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért és a 18. életévét betöltötte.

 

 

Az  Alpaka Farm Kft (székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 21/A. 3. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-683748; adószám: 111928546-2-43) a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék).

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 

 1. A Játékban való részvétel feltételei

 

A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a.) 18. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező, a 6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy; vagy 18. életév alatti, de a 14. életévüket betöltött kiskorú személyek esetében a regisztrációs lapot a törvényes képviselőjük töltheti ki (továbbiakban: Játékos),

b.) kitölti a regisztrációs űrlapot és a bedobja az Élménypark területén elhelyezett gyűjtődobozba, továbbá,

b.) a regisztrációs űrlap kitöltésével egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban (továbbiakban: Játékszabályzat) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a 3. e.) pontban meghatározott − személyes adatainak Játékkal összefüggő, az 5. pontban hivatkozott Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez (továbbiakban együtt: Pályázat).

 

 1. A Játék időtartama és menete

 

A Játék folyamatosan tart, a regisztrációs űrlap az Élményparka történő látogatáskor tölthető ki és ekkor van lehetőség a Játékban való részvételre az űrlap gyűjtődobozba történő bedobásával. A Szervező heti rendszerességgel sorsol nyertest a Játékosok közül.

 

 1. Kiválasztással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

 

3.a) Érvényes Pályázat

Egy Játékos egy belépés alkalmával 1 db Pályázattal vehet részt a játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Játékos feladata, hogy kitölti a regisztrációs űrlapot az Élményparka történő látogatáskor és az űrlapot bedobja a gyűjtődobozba.

Minden Játékos kizárólag saját nevében játszhat. A Játékkal kapcsolatos e-mail cím jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a Játékból kizárásra kerül, és nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás jelentkezésekért. Az előírttól eltérő Pályázatok helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

 

3.b) Sorsolás

A Szervező hetente egy alkalommal kihúz egy nyertest a gyűjtődobozból a véletlenszerűség elve alapján, amelyről jegyzőkönyv készül. A sorsolás zártkörű.

A sorsolás helyszíne: 2610 Nőtincs, Bem u. 28.    
A sorsolás időpontja: hetente hétfői napon

3.c) Nyeremény

A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik a 3.a) pontban megjelöltek szerint jelentkeztek a Játékba.

Nyertesek száma: 1 fő/hét

Nyeremények: 1 db Családi Belépő az Élményparkba (2 felnőtt és 2 gyermek részére), melynek értéke 2800.- Ft.

 

3.d) A Nyeremény készpénzre át nem váltható, másra át nem ruházható.

 

3.e) Nyertes értesítése, Nyeremények átadása:

A Szervező a sorsolást követően legkésőbb 7 munkanapon belül e-mail üzenetben (továbbiakban: Értesítés) értesíti a nyertest és továbbítja részére a Nyereményt elektronikus formátumban e-mail útján. A Játékos a Nyereményt kinyomtatja és ebben a formában jogosult felhasználni. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére más lehetőséget nem tud biztosítani.

 

3.f) Adózás, Költségek

A Nyereményhez tartozó mindennemű adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Játékkal kapcsolatban felmerülő egyéb költségek azonban a Játékost terhelik.

 

 1. A Játékkal kapcsolatos információk

 

A Játék jelen Nyereményjáték Szabályzata és az adatkezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató a Szervező weboldalán (https://www.seszi.hu/nyeremenyjatek/ és https://www.seszi.hu/adatkezelés megtalálható. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén a seszi@seszi.hu e-mail címen lehet tájékoztatást kérni.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy az ő kötelessége tájékozódni a Szervező weboldalán közzétett Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

 

 1. Adatkezelés

 

A Szervező a jelen Játékszabályzathoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató c. dokumentum útján tájékoztatja a Játékban résztvevő Játékosokat az általa kezelt személyes adatokról.

 

 1. A Játékból kizárt alanyi kör

 

 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 • 14. életévüket be nem töltött kiskorúak.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

a.) A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Nyeremény átadásának − a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, technikai problémákért (e-mail cím elévülése, cseréje stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. b) A nyertes tudomásul veszi, hogy a Nyeremény csak a Nyeremény szolgáltatója által meghatározott feltételek betartása esetén vehető igénybe. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét a 3.e) pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

c.) A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a Játékos a megadott elérhetőségeken nem elérhető, vagy adatai alapján egyáltalán nem vagy nem egyértelműen beazonosítható.

d.) A Szervező a sorsolást követően megvizsgálja, hogy a jelen Játékszabály 6. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e a nyertesek.

e.) A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

f.) Az adatszolgáltatás csak a Szervező részére történik, a Szervező egyéb közreműködő céget vagy harmadik személyt nem vesz igénybe a Játék lebonyolításához.

g.) A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal.

 

A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játékszabályzat egyoldalú megváltoztatására.
A Játékszabályzat hatályos változatát a www.seszi.hu weboldalán teszi közzé.

 

Budapest, 2018. május 20.

bottom of page