top of page

Alpaka Farm Kft. (sídlo: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 21/A. 3. em. 3.; IČO: 01-09-683748; DIČ: 11928546-2-43) ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len: „Služba Poskytovateľ", "Správca údajov") týmto informuje návštevníkov svojich webových stránok, registrujúcich sa do programu, hostí a odberateľov newslettera (ďalej len: Dotknutá osoba, Používateľ, Vy) o osobných údajoch, ktoré spravuje, o svojich postupoch pri správe osobných údajov a spôsob a možnosti uplatnenia práv dotknutej osoby.

A www.seszi.huWebová lokalita dostupná pod názvom  domain (ďalej len „webová lokalita/webová lokalita) sa považuje za vlastnú webovú stránku prevádzkovateľa údajov.

Správca údajov berie na vedomie obsah tohto právneho upozornenia týkajúceho sa správy údajov v rámci svojej činnosti ako záväzný. Správca údajov si vyhradzuje právo zmeniť toto Oznámenie o ochrane údajov (ďalej len „oznámenie“). Prevádzkovateľ zverejňuje platnú verziu Informácií na svojej webovej stránke.  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dôverne a bezpečne a vykonáva potrebné vylepšenia a úpravy podľa zmeny právnych a technických možností.

Používaním Webovej stránky Používateľ zároveň akceptuje obsah Informačného listu, preto si pred použitím Webu pozorne prečítajte tento Informačný list.
Užívateľ dáva súhlas na individuálnu správu údajov používaním Webovej stránky, registráciou do programov, rezerváciou alebo dobrovoľným poskytnutím predmetných údajov.

Rozsah tohto oznámenia sa vzťahuje na služby, ktoré spravuje a prevádzkuje   Alpaka Farm Kft.  

 1. DEFINÍCIE

 • „dotknutá osoba“: fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná na základe akýchkoľvek informácií;

 •  „osobné údaje“: akékoľvek informácie o dotknutej osobe; možno identifikovať ako fyzickú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä identifikátorom, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo podobizeň fyzickej osoby, jeden alebo viacero fyzických, fyziologických, genetických, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita identifikovateľná podľa faktorov;

 • „správa údajov“: akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo dátovými súbormi bez ohľadu na použitý postup – t. j. automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom – ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, segmentácia, uchovávanie, transformácia alebo zmena, dotaz, nahliadnutie, používanie, komunikácia prostredníctvom prenosu, distribúcie alebo sprístupnenia iným spôsobom, koordinácia alebo spojenie, obmedzenie, vymazanie a zničenie; 

 • „prevádzkovateľ údajov“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;

 • „prenos údajov“: sprístupnenie údajov konkrétnej tretej strane;

 • „užívateľ“: osoba so štatútom spotrebiteľa, ktorá napr. prihlásiť sa na program, rezervovať ubytovanie; alebo návštevník webovej stránky;

 • „súhlas“: dobrovoľné, konkrétne a dobre informované a jasné vyhlásenie vôle dotknutej osoby, ktorým dotknutá osoba prejaví vyhlásením alebo úkonom jasne potvrdenie, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov o ňom/nej;

 • „spracovanie údajov“: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov bez ohľadu na metódu a nástroj použitý na vykonávanie operácií, ako aj miesto aplikácie, za predpokladu, že sa technická úloha vykonáva na údajoch;

 • „spracovateľ údajov“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 • „incident ochrany údajov“: porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo s nimi inak nakladá;

 • „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, pri ktorej sa osobné údaje využívajú na posúdenie určitých osobných charakteristík fyzickej osoby, najmä pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu používané na analýzu alebo predpovedanie súvisiacich charakteristík;

 • „služba“: služby ponúkané na Webovej stránke (základné a voliteľné služby), možnosti programu, kurzy;

 •  „tretia strana“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý nie je rovnaký ako Používateľ, správca údajov, spracovateľ údajov alebo osoby, ktoré sú správcom údajov alebo ste boli oprávnení nakladať s osobnými údajmi pod priamou kontrolou spracovateľa údajov;

 • "domovská stránka/web": www.seszi.hu

 1. INFORMÁCIE A DOSTUPNOSŤ SPRACOVATEĽA ÚDAJOV

Názov spoločnosti: Alpaka Farm Kft.

Sídlo: 1111, Budapešť Lágymányosi utca 21/A. 3. em. 3.

Poštová adresa: 2610, Nőtincs Bem utca 28. Pf. 2

 

IČO: 01-09-683748

Daňové číslo: 11928546-2-43

E-mailová adresa: seszi@seszi.hu

 • ZÁSADY SPRÁVY ÚDAJOV, ROZSAH SPRAVOVANÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje zákonným a spravodlivým spôsobom, ako aj transparentným spôsobom pre Užívateľa.
Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje iba na konkrétne, jasné a zákonné účely.
Osobné údaje spravované správcom údajov sú primerané a relevantné z hľadiska účelov správy údajov a sú obmedzené na nevyhnutný rozsah a trvanie.
Ak oznamovateľ neposkytne vlastné osobné údaje, je povinný získať súhlas Užívateľa.

 1. ÚDAJE NÁVŠTEVNÍKOV STRÁNKY

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné číslo, dátum a čas návštevy, IP adresa počítača užívateľa v čase návštevy.

 • Účely správy údajov: používanie webovej stránky, kontrola prevádzky služieb zo strany poskytovateľa služieb počas návštevy webovej stránky, personalizovaná služba a predchádzanie zneužitiu.

 • Právny základ pre správu údajov: dobrovoľný súhlas Používateľa, alebo článok 6 (1) bod a) GDPR; Elker. TV. 13/A. (3) §

 • Okruh používateľov: návštevníci webovej stránky.

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: 60 dní odo dňa prezerania webovej stránky.

 1. DÁTOVÝ MANAGEMENT EXKURZIÍ

Zážitkový park Seholsziget zabezpečuje organizáciu škôlok a triednych výletov.
Registrácia na exkurziu je možná vyplnením registračného formulára na stránke Adventure parku. Rezervácie eviduje Správca údajov elektronicky v uzavretom systéme. Dáta sú uložené na zabezpečenom, heslom chránenom počítači, dátovom úložisku alebo cloudovom úložisku.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno kontaktnej osoby, e-mailová adresa (nemusí obsahovať osobné údaje), telefónne číslo, dátum prihlásenia sa na exkurziu, prípadné špeciálne potreby, IP adresa počítača užívateľa v čase registrácia, ďalšie osobné údaje poskytnuté pri konzultácii .

 • Účely správy údajov: evidencia rezervácií, kontaktovanie, udržiavanie kontaktu, potvrdzovanie, plnenie rezervácií, uspokojovanie potrieb návštevníkov, vystavovanie pravidelných faktúr, vymáhanie pohľadávok, poskytovanie informácií o aktuálnych možnostiach programu.

 • Právny základ pre správu údajov: dobrovoľný súhlas Používateľa na základe článku 6 (1) bod a) GDPR; správa údajov je nevyhnutná pre plnenie zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Správca údajov používa údaje na účely zmluvy. Podľa § 169 ods. 1 zákona o účtovníctve sa účtovné doklady a doklady musia uchovávať 8 rokov. Ak s tým Používateľ pri registrácii výslovne súhlasí, Správca údajov bude Používateľa informovať aj o aktuálnych možnostiach programu až do doby prípadnej žiadosti o vymazanie. Údaje o rezerváciách, ktoré boli zrušené bez povinnosti platby, vymaže Prevádzkovateľ ihneď po zrušení.

 • Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu spracúvať poverení zamestnanci prevádzkovateľa na základe ustanovení týchto Informácií.

Dovoľujeme si Vás informovať, že neposkytnutie údajov bude mať za následok, že sa nebudeme môcť prihlásiť na zájazd.  

 1. MANAŽMENT ÚDAJOV SÚVISIACE S REZERVÁCIOU UBYTOVANIA

Ubytovanie je možné zarezervovať e-mailom v penzióne Postakogsi, drevených budovách kempu Csillagfény, spálňach Finn Timber alebo stanu, možno si prenajať karavan. Zábavný park Seholsziget uchováva údaje o rezervácii ubytovania elektronicky vo svojom uzavretom systéme.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, e-mailová adresa (nemusí obsahovať osobné údaje), telefónne číslo, fakturačné údaje (meno, krajina, PSČ, mesto, ulica, číslo domu), dátum príchodu a odchodu, deti vek, názov požadovaných doplnkových služieb, ďalšie poskytnuté osobné údaje, spôsob platby, v prípade platby bankovou kartou meno držiteľa karty, typ platobnej karty, číslo, dátum platnosti, CVC číslo, číslo karty SZÉP, dátum vypršania platnosti , ID rezervácie.

 • Účely správy údajov: rezervácia ubytovania, zabezpečenie rezervácie, vedenie evidencie rezervovaných hostí, udržiavanie kontaktu, vystavovanie pravidelných faktúr, potvrdení, efektívnejšie vyjednávanie záležitostí súvisiacich s fakturáciou, vymáhanie pohľadávok, vykonávanie technických operácií.

 • Právny základ pre správu údajov: správa údajov je nevyhnutná na plnenie zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve sa musia účtovné doklady a doklady uchovávať 8 rokov. Údaje o rezerváciách, ktoré boli zrušené bez povinnosti platby, vymaže Prevádzkovateľ ihneď po zrušení.  

 • Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: s osobnými údajmi môžu nakladať zamestnanci prevádzkovateľa.

Informujeme vás, že neposkytnutie údajov bude mať za následok, že nebudeme môcť spracovať a splniť vašu rezerváciu ubytovania. 

 1. DÁTOVÝ MANAGEMENT TÁBOROV

Dobrodružný park Seholsziget preberá správu táborov (jazdecký, remeselnícky, indiánsky, lukostreľba, príroda, denný tábor) v niektorých častiach dobrodružného parku.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, dátum narodenia, adresa, meno rodiča/kontaktné meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, individuálne žiadosti o návrhy a ďalšie osobné údaje poskytnuté pri konzultácii.

 • Účelom správy údajov je: vedenie táborov, vybavovanie individuálnych požiadaviek a potrieb, kontaktovanie a udržiavanie kontaktu.

 • Právny základ pre správu údajov: správa údajov je nevyhnutná na plnenie zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súhlas zákonného zástupcu maloletého do 16 rokov.

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve sa musia účtovné doklady a doklady uchovávať 8 rokov. Údaje o rezerváciách, ktoré boli zrušené bez povinnosti platby, vymaže Prevádzkovateľ ihneď po zrušení.  

 • Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: s osobnými údajmi môžu nakladať zamestnanci prevádzkovateľa.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že neposkytnutie údajov bude mať za následok, že nebudeme môcť zabezpečiť účasť na tábore.  

 1. MANAŽMENT ÚDAJOV UDALOSTÍ

Zábavný park Seholsziget sa zaväzuje organizovať podujatia, konferencie a školenia v niektorých oddeleniach zábavného parku.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné číslo, individuálne žiadosti o cenovú ponuku a ďalšie osobné údaje poskytnuté pri konzultácii.

 • Účelom správy údajov je: organizovanie podujatí, vybavovanie individuálnych požiadaviek a potrieb, udržiavanie kontaktu.

 • Právny základ pre správu údajov: správa údajov je nevyhnutná na plnenie zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve sa musia účtovné doklady a doklady uchovávať 8 rokov. Údaje o rezerváciách, ktoré boli zrušené bez povinnosti platby, vymaže Prevádzkovateľ ihneď po zrušení.  

 • Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: s osobnými údajmi môžu nakladať zamestnanci prevádzkovateľa.

Informujeme vás, že neposkytnutie údajov bude mať za následok, že nebudeme môcť podujatie zorganizovať. 

 1. ĎALŠIE SPRÁVY ÚDAJOV ZÁŽITKOVÉHO PARKU SEHOLSZIGET

 2. KNIHA KUPUJÚCICH

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje zapísané pri zápisoch do zákazníckej knihy, sériové číslo.

 • Účelom správy údajov je správa pripomienok (sťažností, podnetov) vzniknutých v súvislosti so službami, výkon práv spotrebiteľov.

 • Právny základ pre správu údajov: správa údajov je nevyhnutná na plnenie zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; dobrovoľný súhlas zákazníkov a Fgytv. 17/A. (7) §

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: záznamy sa uchovávajú 2 roky. Po zadaní správca údajov okamžite odstráni stránku obsahujúcu záznam a ponechá ju uzamknutú.

 • Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: s osobnými údajmi môžu nakladať zamestnanci prevádzkovateľa.

 1. KNIHA HOSTÍ

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje poskytnuté pri zápisoch do knihy návštev.

 • Účelom správy údajov je zaznamenávať komentáre a skúsenosti návštevníkov súvisiace so službami.

 • Právny základ pre správu údajov: dobrovoľný súhlas Dotknutej osoby na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Právny základ pre zverejnenie: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: záznamy sa uchovávajú 50 rokov.

 • Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: s osobnými údajmi môžu nakladať zamestnanci prevádzkovateľa.

 1. WIFI SLUŽBA

Zábavný park Seholsziget poskytuje návštevníkom v penziónoch prístup k internetu prostredníctvom WIFI pripojenia prostredníctvom poskytovateľa služieb Gergi Háló Kft.

Seholsziget Adventure Park počas pripojenia nezaznamenáva WIFI prevádzku ani iné údaje.  

 1. VYTVÁRANIE A POUŽÍVANIE FOTOGRAFIÍ A FILMOVÝCH NAHRÁVOK

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: fotografie zamestnancov, návštevníkov, hostí.

 • Účelom správy údajov je propagovať dobrodružný park Seholsziget prostredníctvom publikácie.  

 • Právny základ pre správu a sprístupnenie údajov: dobrovoľný súhlas Dotknutej osoby zakúpením vstupenky na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas zákonného zástupcu maloletého do 16 rokov zakúpením vstupenky pre maloletého; Občianskeho zákonníka na základe § 2:48;

 • Ukladanie fotografií a obrazových súborov: fotografie sú uložené predovšetkým v digitálnej podobe na zabezpečenom, heslom chránenom počítači, dátovom úložisku alebo cloudovom úložisku.

 • Trvanie správy údajov: fotografie a filmové záznamy sa uchovávajú 10 rokov.

Fotografie sa zverejňujú prostredníctvom marketingových materiálov, webovej stránky a facebookovej stránky Seholsziget Élménypark.

 1. DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Darčekové poukážky vydané spoločnosťou Seholsziget Élménypark nie sú určené pre fyzické osoby, sú registrované spolu s menom zákazníka.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: hodnota darčekovej poukážky, sériové číslo, meno zákazníka.

 • Účel správy údajov: doklad o kúpe darčekových poukazov.

 • Právny základ pre správu údajov: nevyhnutný na plnenie zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;

 • Trvanie správy údajov: 5 rokov. 

 1. SPRÁVA ÚDAJOV PLATOBNÝCH METÓD

Návštevníci môžu za služby platiť v hotovosti, bankovou kartou alebo kartou SZÉP.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: fakturačné údaje (meno, krajina, PSČ, sídlo, ulica, číslo domu; názov použitej služby, suma), údaje o bankovej karte, číslo transakcie, dátum, čas,

 • Účelom správy údajov je: využívanie a vykonávanie služieb, vystavenie riadnej faktúry, potvrdenie, efektívnejšie vyjednávanie otázok súvisiacich s nákupmi a fakturáciou, dokladovanie platby, validácia reklamácií, vykonávanie technických operácií.

 • Právny základ pre správu údajov: nevyhnutný na plnenie zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; číslo TV. 2 § 169 ods.

 • Trvanie správy údajov: č. TV. Na základe § 169 ods. (2) 8 rokov. 

V prípade platby bankovou kartou spravuje údaje o bankovej karte a platobnú transakciu Budapest Bank Zrt. (sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193).

 • Právny základ pre prenos údajov: s nevyhnutný na plnenie zmluvy podľa bodu b) článku 6 ods. 1 GDPR.

 • Prenos dát: ID platiteľa, suma transakcie, dátum, čas.

 1. KOREŠPONDENCIA ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky pri využívaní našich služieb, môžete kontaktovať správcu údajov na kontaktných údajoch uvedených v tomto informačnom liste alebo na webovej stránke.

Prevádzkovateľ vymaže všetky správy prijaté s menom odosielateľa, e-mailovou adresou, dátumom, časom a ďalšími osobnými údajmi uvedenými v správe najneskôr do 2 rokov odo dňa komunikácie.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVANÉ POČAS POSKYTOVANIA GIVEAWAY

Zábavný park Seholsziget organizuje a organizuje hru o ceny na týždennej báze.

Pokiaľ ide o správu údajov implementovanú počas vykonávania stávok, riadi sa nasledujúci bod tohto informačného hárku a pravidlá stávok.

Pri registrácii do žrebovania o ceny sa do databázy newsletterov vkladajú aj mená a e-mailové adresy účastníkov, ktorí dávajú súhlas na otázky priameho marketingu.

 • Okruh spracúvaných osobných údajov: údaje v registračnom formulári (meno, názov sídla z adresy, e-mailová adresa).

 • Účel správy údajov: účasť v hrách o ceny, žrebovanie výhercov, oznamovanie výhercov, plnenie účtovných povinností, dopyty s obsahom priameho marketingu, informácie o aktuálnych programových možnostiach, udržiavanie kontaktu.

 • Právny základ pre správu údajov: dobrovoľný súhlas Dotknutej osoby vyplnením registračného formulára, Számvtv. 2 § 169 ods.

 • Trvanie správy údajov: do odvolania súhlasu udeleného na otázky týkajúce sa priameho marketingu. Údaje nevýherných hráčov a účastníkov, ktorí neposkytnú súhlas na priame marketingové dopyty, budú po žrebovaní vymazané. Potvrdenia o prijatí sú od Számvtv. V súlade s § 169 ods. 2 sa uchovávajú 8 rokov.

 1. NEWSLETTER

Správca údajov poskytuje možnosť prihlásiť sa na odber noviniek nasledujúcim spôsobom:

- vyplnením papierového formulára na podujatiach;

- cez  website;

- vyplnením registračného formulára.

Používateľ môže týmto spôsobom vopred a výslovne – so zreteľom na ustanovenia tohto Oznámenia – súhlasiť s tým, že ponuky, propagačné akcie a iné korešpondencie (newsletter) Prevádzkovateľa budú vyhľadávať na poskytnutých kontaktných údajoch a Prevádzkovateľ bude riadiť jeho osobné údaje potrebné na zasielanie reklamných ponúk. Správca údajov neposiela nevyžiadané reklamné správy.

V prípade zasielania newslettera Správca údajov spravuje údaje poskytnuté používateľom pri prihlásení sa na odber newslettera, kým sa používateľ neodhlási z odberu newslettera kliknutím na tlačidlo „Odhlásiť sa z odberu“ v spodnej časti správy o newsletteri alebo žiadosti – bez obmedzenia alebo povinnosti. uviesť dôvody - byť vymazaný zo zoznamu odberateľov newslettera e-mailom alebo poštou. V prípade odhlásenia nebude Prevádzkovateľ kontaktovať Užívateľa s ďalšími novinkami a ponukami. Užívateľ sa môže bezplatne odhlásiť z odberu noviniek a svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, e-mailová adresa, dátum registrácie, IP adresa v čase registrácie.

 • Účel správy údajov: identifikovať Používateľa, umožniť odber newslettera, zasielať Používateľovi elektronické správy (newsletter) obsahujúce reklamu a odporúčania, poskytovať informácie o aktuálnych informáciách, aktuálnych programoch a zľavách.

 • Okruh používateľov: všetci používatelia, ktorí sa prihlásia na odber noviniek.

 • Právny základ pre správu údajov: dobrovoľný súhlas Používateľa, alebo článok 6 (1) bod a) GDPR, Elkertv. 13/A.§a a Grt. Odsek 5 § 6.

 • Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: správa údajov trvá do odvolania súhlasu, t.j. do odhlásenia. O odhlásení alebo vymazaní zo zoznamu adries newslettera bude Používateľ informovaný elektronicky. 

 • Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: s osobnými údajmi môžu nakladať pracovníci marketingu prevádzkovateľa.

 

Oznamujeme Vám, že:

 • spracovanie údajov je založené na vašom dobrovoľnom súhlase;

 • ak chcete od nás dostávať newsletter, je potrebné poskytnúť osobné údaje;

 • neposkytnutie údajov bude mať za následok, že vám nebudeme môcť posielať newsletter.

 1. VYŽADUJE SA SPRACOVATEĽ ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený na výkon svojej činnosti využívať spracovateľa údajov.

Spracovatelia údajov zaznamenávajú osobné údaje, ktoré im poskytli Správcovia a ktoré spravujú alebo spracúvajú v súlade s ustanoveniami GDPR, resp. sú spracované a je urobené vyhlásenie pre prevádzkovateľov údajov.

Správca údajov používa nasledujúci procesor údajov: 

Poskytovateľ hostingu

 1. Činnosť zabezpečovaná spracovateľom údajov: hostingová služba

 2. Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:

Meno: Gedeon Bt.

Sídlo: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.

 

 1. SPRÁVA TECHNICKÝCH ÚDAJOV, COOKIES

 

Údaje o prihlásenom počítači Používateľa, ktoré sú generované počas používania služby a zaznamenávané systémom Poskytovateľa služby ako automatický výsledok technických procesov, najmä dátum a čas návštevy, IP adresa počítača Používateľa a typ prehliadača.

Automaticky zaznamenané údaje systém automaticky zaprotokoluje pri vstupe a výstupe bez akéhokoľvek zvláštneho vyhlásenia alebo akcie zo strany užívateľa. Tieto údaje nie je možné kombinovať s inými osobnými používateľskými údajmi – s výnimkou prípadov, ktoré sú povinné zo zákona. K údajom má prístup iba správca údajov.

 
Za účelom poskytovania prispôsobenej služby Prevádzkovateľ údajov a určení externí poskytovatelia služieb ukladajú na počítači Používateľa malý súbor obsahujúci sériu znakov, tzv. cookies sú umiestnené a čítané späť. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ služieb správy súborov cookie má možnosť prepojiť údaje uložené počas aktuálnych návštev Používateľa s predchádzajúcimi, avšak len s ohľadom na svoj vlastný obsah. Používa nasledujúci súbor cookie:

 • Bezpečnostný súbor cookie;

 • Dočasné (relačné) cookies: automaticky sa vymažú po návšteve Používateľa. Tieto súbory cookie sa používajú na efektívnejšie a bezpečnejšie fungovanie webových stránok poskytovateľa služieb, takže sú nevyhnutné pre správne fungovanie určitých funkcií webových stránok alebo určitých aplikácií;

 • Trvalé súbory cookie: tieto sa ukladajú dlhší čas v súbore cookie prehliadača. Dĺžka trvania závisí od nastavení, ktoré Používateľ používa vo svojom internetovom prehliadači.

Niektoré z týchto súborov cookie sa používajú na umožnenie efektívnejšieho a bezpečnejšieho fungovania webovej stránky poskytovateľa služieb, sú nevyhnutné pre správne fungovanie určitých funkcií webovej lokality alebo určitých aplikácií. Zatiaľ čo iné súbory cookie boli umiestnené pre lepšiu používateľskú skúsenosť (napr. poskytovanie optimalizovanej navigácie).

Funkcia „Pomocník“ alebo „Nastavenia“ v paneli s ponukami väčšiny prehliadačov poskytuje informácie o tom, či vlastný prehliadač používateľa

 • ako môžete zakázať cookies,

 • ako prijať nové cookies,

 • ako dať svojmu prehliadaču pokyn, aby nastavil nový súbor cookie alebo

 • ako zakázať iné súbory cookie.

Externé servery pomáhajú pri nezávislom meraní a audite návštevnosti webovej stránky a ďalších údajov webovej analýzy (Google Analytics, Facebook Analytics). Predpisy pre službu poskytujú informácie o zaobchádzaní s nameranými údajmi. Kontaktné údaje: www.google.com/analytics/; https://analytics.facebook.com/.

Ak si Používateľ neželá, aby externí poskytovatelia služieb merali vyššie uvedené údaje opísaným spôsobom a na uvedený účel, nainštalujte si do jeho prehliadača blokovací doplnok.

 • SPÔSOB SPRÁVY ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ uchováva údaje poskytnuté používateľom na konkrétny účel.

Účelom automaticky zaznamenávaných údajov je vytváranie štatistík, zlepšovanie technického rozvoja webovej stránky a ochrana práv užívateľa. Štatistický súbor nemusí obsahovať žiadne iné údaje vhodné na identifikáciu dotknutého Používateľa v akejkoľvek forme, preto nie je klasifikovaný ako správa údajov alebo prenos údajov.

Poskytovateľ služby nekontroluje jemu poskytnuté osobné údaje. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá výlučne osoba poskytujúca údaje. Všetka zodpovednosť súvisiaca s uvedenou e-mailovou adresou spočíva výlučne na Používateľovi, ktorý e-mailovú adresu poskytol.

Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nepoužíva alebo môže použiť na iné účely, ako sú uvedené v tomto Oznámení. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje, ktoré spravuje, iným tretím stranám, ako sú spracovatelia údajov uvedení v týchto informáciách.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám alebo úradom je možné s predchádzajúcim výslovným súhlasom Používateľa, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. V každom prípade, ak má Prevádzkovateľ v úmysle použiť poskytnuté údaje na iný účel, ako je účel pôvodného zberu údajov, bude o tom Používateľ informovaný a získa sa jeho predchádzajúci výslovný súhlas, prípadne bude Používateľ dostal príležitosť zakázať používanie.

Ak má Používateľ akékoľvek otázky alebo problémy pri využívaní služieb Prevádzkovateľa údajov, môže sa na Prevádzkovateľa obrátiť na kontaktných údajoch uvedených na webovej stránke.

Používateľ sa môže obrátiť na pracovníkov Poskytovateľa služieb s akýmikoľvek otázkami alebo pripomienkami súvisiacimi so správou údajov prostredníctvom známych kontaktných údajov.

Správca údajov poskytne informácie o spracovaní údajov, ktoré nie je uvedené v tomto oznámení, keď sa údaje zhromažďujú.

Na výnimočnú úradnú žiadosť alebo v prípade žiadostí iných orgánov na základe splnomocnenia zákona je prevádzkovateľ povinný poskytnúť informácie, komunikovať a prenášať údaje a sprístupňovať dokumenty. Prevádzkovateľ v týchto prípadoch poskytne osobné údaje žiadateľovi iba v prípade, ak presne určil účel a rozsah údajov, a to v rozsahu a v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu žiadosti.

 • UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA

 1. Právo na prístup

Užívateľ má právo získať spätnú väzbu od Prevádzkovateľa o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, a ak sa takéto údaje spracúvajú, má právo získať prístup k osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

 1. Právo na opravu

Užívateľ môže požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje týkajúce sa Užívateľa. S prihliadnutím na účel správy údajov môže Užívateľ požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie

Užívateľ môže požiadať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje spracúvané na základe jeho súhlasu za podmienok uvedených v Nariadení.

 1. Právo byť zabudnutý

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, prijme s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu primerane očakávané kroky - vrátane technických opatrení - aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vybavujú údaje, ktoré Používateľ požiadal o predmetné osobné údaje o vymazanie odkazov alebo duplikátov týchto osobných údajov.

 1. Právo na obmedzenie spracovania údajov 

Používateľ môže na požiadanie požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracovania údajov v prípade, že sú splnené podmienky uvedené v článku 18 ods. 1 GDPR.

 1. Právo na prenosnosť údajov 

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi údajov, v segmentovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte a je tiež oprávnený postúpiť tieto údaje inému prevádzkovateľovi údajov.

 1. Právo na protest 

Užívateľ má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Žiadosť o informáciu

Užívateľ má právo kedykoľvek požadovať od Správcu informácie o nakladaní s jeho osobnými údajmi. Používateľ môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úpravu alebo obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:

- poštou na 2610 Nőtincs, Bem u. na adrese 28,

- e-mailom az sezsi@seszi.huna e-mailovej adrese _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d.

Termín akcie

Správca údajov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti, písomne informuje Používateľa o opatreniach prijatých na základe vyššie uvedených žiadostí.

V prípade potreby je možné túto dobu predĺžiť o 30 dní. Prevádzkovateľ informuje Užívateľa o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov omeškania do 30 dní od doručenia žiadosti.

Ak Prevádzkovateľ na základe žiadosti Používateľa neprijme opatrenia, oznámi vecné a právne dôvody zamietnutia žiadosti, dôvody neprijatia opatrení a skutočnosť, že Používateľ môže podať sťažnosť podľa X. u dozorného orgánu. uvedenom v bode alebo môžete využiť svoje právo na súdny opravný prostriedok.

 1. UPOZORNENIE POUŽÍVATEĽA O INCIDENTE OCHRANY ÚDAJOV

Správca údajov informuje Používateľa o incidente ochrany údajov bez zbytočného odkladu – jasným a zrozumiteľným spôsobom – ak je pravdepodobné, že incident ochrany údajov bude predstavovať vysoké riziko pre práva a slobody Používateľa (používateľov).

V informáciách poskytnutých Používateľovi Správca údajov opisuje povahu incidentu ochrany údajov a poskytuje meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby, ktorá poskytuje ďalšie informácie; opisuje pravdepodobné dôsledky incidentu ochrany údajov; opisuje opatrenia prijaté alebo plánované na nápravu incidentu ochrany údajov vrátane, ak je to vhodné, opatrení zameraných na zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z incidentu ochrany údajov.

Správca údajov nie je povinný informovať Používateľov, ak je splnený niektorý z prípadov uvedených v článku 34 ods. (3) GDPR. 

 1. MOŽNOSTI VYNUCOVANIA

 

 1. Používateľ sa môže obrátiť na Prevádzkovateľa s pripomienkami k nakladaniu s jeho osobnými údajmi nasledovne:

- poštou na 2610 Nőtincs, Bem u. na adrese 28,

- e-mailom a seszi@seszi.huna e-mailovej adrese _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d.

 1. Proti akémukoľvek porušeniu práv prevádzkovateľa je možné podať sťažnosť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií.

1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštová adresa: 1530 Budapešť, PO Box: 5.

Telefón: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webstránka: www.naih.hu

 1. V prípade porušenia svojich práv môže Užívateľ podať žalobu voči Správcovi údajov. Súd vo veci koná mimo poradia.

 2. Ak Používateľ poskytol údaje tretích strán na používanie služby alebo spôsobil akýmkoľvek spôsobom škodu pri používaní Webovej stránky, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Používateľa náhradu. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne všetku možnú súčinnosť konajúcim orgánom s cieľom zistiť totožnosť porušovateľa.

 3. ĎALŠIE USTANOVENIA

 4. Systém Správcu údajov môže zhromažďovať údaje o činnosti Používateľov, ktoré nie je možné prepojiť s inými údajmi poskytnutými Používateľom pri registrácii, ani s údajmi generovanými pri používaní iných webových stránok alebo služieb.

 5. Správca údajov sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť údajov a prijať technické opatrenia na zabezpečenie ochrany zaznamenaných, uchovávaných a spravovaných údajov a urobiť všetko pre to, aby nedošlo k ich zničeniu, neoprávnenému použitiu a neoprávnenej zmene. Dáta sú uložené na zabezpečenom, heslom chránenom počítači, dátovom úložisku alebo cloudovom úložisku.
  Správca údajov sa tiež zaväzuje vyzvať všetky tretie strany, ktorým môžu byť údaje postúpené alebo odovzdané, aby splnili svoje povinnosti v tejto súvislosti.

 6. Správca údajov vyhlasuje, že prípady uvedené v článku 37 ods. (1) GDPR neexistujú, preto nebol vymenovaný žiadny úradník pre ochranu údajov.

Správca údajov dbá na to, aby pri správe údajov konal v súlade s platnou legislatívou na ochranu údajov a zavedenou úradnou praxou ochrany údajov. Jeho základné princípy správy údajov sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, a to najmä s nasledujúcimi:

 

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR);

 • CXII z roku 2011 Zákon o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií (Infotv.)

 • CVIII z roku 2001 Zákon o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (Ekertv.);

 • Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku (Ptk.);

 • zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách;

 • CLV z roku 1997. zákon o ochrane spotrebiteľa (Fgytv.);

 • zákon C z roku 2000 o účtovníctve (účtovníctvo);

 • XLVIII z roku 2008 Zákon o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (gr.).


Toto oznámenie o správe údajov nadobúda účinnosť 20. mája 2019.

PRAVIDLÁ GIVEAWAY

 

 

Pozorne si prečítajte pravidlá hry a zapojte sa do hry len vtedy, ak súhlasíte s tým, čo je tu napísané, a ak máte viac ako 18 rokov.

 

 

Az  Alpaka Farm Kft (sídlo: 1111 Budapešť, Lágymányosi utca 21/A. 3. em. 3.; IČO: 01-09-6837418; DIČ: 2486-2429 ) ďalej: Organizátor) organizuje žrebovanie o ceny (ďalej len: Hra).

 

Organizátor vyhlasuje, že ním oznámená hra nespadá pod XXXIV z roku 1991 o organizovaní hazardných hier. podlieha zákonu.

 

 1. Podmienky účasti v hre

 

Hry sa môžu zúčastniť iba tí, ktorí spĺňajú nasledujúce spoločné podmienky:

a.) Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má nahlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Maďarsku a nepatrí medzi osoby definované v bode 6, ktorá je spôsobilá konať; alebo v prípade neplnoletých osôb mladších ako 18 rokov, ale starších ako 14 rokov môže registračný formulár vyplniť ich zákonný zástupca (ďalej len hráč),

b.) vyplňte registračný formulár a vhoďte ho do zberného boxu, ktorý sa nachádza v areáli Adventure Parku, ďalej,

b.) vyplnením registračného formulára súčasne akceptujete všetky podmienky uvedené v týchto Pravidlách hry (ďalej len Pravidlá hry) a súhlasíte s osobnými údajmi poskytnutými Organizátorovi - špecifikovanými v bode 3. e.) napísanými v Oznámenie o správe údajov súvisiacich s hrou uvedené v bode 5 (ďalej spolu: Aplikácia).

 

 1. Trvanie a priebeh Hry

 

Hra prebieha, registračný formulár je možné vyplniť pri návšteve Lunaparku a následne máte možnosť zapojiť sa do Hry vhodením formulára do zberného boxu. Organizátor žrebuje výhercu spomedzi hráčov každý týždeň.

 

 1. Informácie o výbere a cene

 

3.a) Platná ponuka

Hráč sa môže zúčastniť hry alebo žrebovania s 1 ponukou na vstup. Hráč je zodpovedný za vyplnenie registračného formulára pri návšteve Lunaparku a jeho vhodenie do zberného boxu.

Každý hráč môže hrať iba vo svojom mene. Organizátor sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za spory vyplývajúce z autorizácie e-mailovej adresy súvisiacej s hrou.

Hráč, ktorý uvedie nesprávne údaje, Hráč, ktorý nespĺňa podmienky Pravidiel hry, príp Hráč, ktorý sa pokúsi zvýšiť svoje šance na výhru podvodom alebo poskytnutím nepravdivých údajov, bude z Hry vylúčený a nebude mať nárok na výhru. Organizátor nezodpovedá za nesprávne prihlášky. Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť správnosť ponúk, ktoré sa líšia od predpísaných ponúk.

 

3.b) Lotéria

Organizátor raz týždenne vyžrebuje výhercu zo zberného boxu na princípe náhodnosti, ktorá sa zaznamenáva. Žrebovanie je súkromné.

Miesto žrebovania: 2610 Nőtincs, Bem u. 28.   _cc781905-5cde-3194-bb5cf-1536bad
Čas žrebovania: každý pondelok

3.c) Cena

Žrebovania sa môžu zúčastniť hráči, ktorí sa prihlásili do Hry, ako je uvedené v bode 3.a).

Počet výhercov: 1 za týždeň

Ceny: 1 rodinná vstupenka do zábavného parku (pre 2 dospelých a 2 deti), ktorej hodnota je 2 800 HUF.

 

3.d) Cenu nie je možné vymeniť za hotovosť ani previesť na inú osobu.

 

3.e) Oznámenie výhercu, doručenie výhier:

Organizátor informuje výhercu e-mailom (ďalej len: Oznámenie) najneskôr do 7 pracovných dní od žrebovania a Výhru zašle v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu. Hráč si Cenu vytlačí a je oprávnený ju použiť v tejto forme. Organizátor môže poskytnúť možnosť využitia Výhry za týchto podmienok. Ak víťazný Hráč nesplní túto povinnosť spolupráce, a tým zlyhá použitie Ceny za podmienok popísaných v tejto časti, nemožno túto okolnosť posudzovať ako zodpovednosť Organizátora. Organizátor nemôže poskytnúť iný spôsob prevzatia Ceny.

 

3.f) Zdaňovanie, náklady

Organizátor je zodpovedný za zaplatenie všetkých druhov daní a príspevkov súvisiacich s cenou. Akékoľvek ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s hrou však znáša hráč.

 

 1. Informácie o hre

 

Súčasné pravidlá hry a správa údajov Informácie o správe údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora (https://www.seszi.hu/nyeremenyjatek/ and https://www.seszi.hu/adatkezelés found. V prípade otázky k hre a seszi@seszi.huInformácie je možné vyžiadať na e-mailovej adrese  .

 

Hráč berie na vedomie, že je jeho povinnosťou oboznámiť sa s ustanoveniami Pravidiel hry a Informácií o správe údajov zverejnených na webovej stránke Organizátora a nemôže sa spoliehať na to, že tak neurobí, aby mu vznikli povinnosti alebo získal výhody.

 

 1. Manipulácia s údajmi

 

Organizátor sa odvoláva na informačný list správy údajov súvisiaci s týmito pravidlami hry. informuje prostredníctvom dokumentu Hráčov zúčastňujúcich sa na hre o osobných údajoch, s ktorými nakladá.

 

 1. Kruh predmetov vylúčený z hry

 

 • Z Hry sú vylúčení vedúci predstavitelia Organizátora, zamestnanci, agenti, ako aj tu uvedené osoby. 8:1. blízki príbuzní definovaní v bode 1 odseku (1) §

 • Maloletí do 14 rokov.

 

 1. Rôzne ustanovenia

 

a.) Za nedostatky/chyby v Aplikáciách (napr. nesprávne napísané mená, adresy, nesprávne alebo nepravdivé údaje, chýbajúce alebo nesprávne údaje a pod.), nedoručenie alebo omeškanie Výhry – čo je mimo záujmov Organizátora. , technické problémy (vypršanie platnosti e-mailovej adresy, zmena a pod.), organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.

 1. b) Výherca berie na vedomie, že Výhru je možné využiť len pri dodržaní podmienok stanovených poskytovateľom Výhry. Ak si výherný Hráč neprevezme svoju Cenu podľa ustanovení bodu 3.e), nemôže ju už od Organizátora požadovať.

c.) Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť, a to ani v prípade, že hráča nemožno zastihnúť na poskytnutých kontaktných údajoch, alebo ho nemožno vôbec identifikovať alebo ho nemožno jednoznačne identifikovať na základe jeho údajov.

d.) Po vyžrebovaní organizátor skontroluje, či výhercovia spĺňajú kritériá definované v bode 6. týchto pravidiel hry.

e.) Organizátor si vyhradzuje právo bezdôvodne upraviť podmienky Hry, vrátane ukončenia Hry. Príslušné informácie zverejní Organizátor s rovnakou publicitou ako ostatné oznámenia Hry.

f.) Údaje sú poskytované iba Organizátorovi, Organizátor nevyužíva na prevádzkovanie Hry iné zúčastnené spoločnosti ani tretie strany.

g.) Rozhodujúcim právom pre túto hru a pravidlá hry je maďarské právo. Zásady správy údajov sú v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa požiadaviek na ochranu údajov.

 

Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto pravidlá hry.
Aktuálna verzia Pravidiel hry je zverejnená na stránke www.seszi.hu.

 

Budapešť, 20. máj 2018.

bottom of page